title:เครื่องสว่านเจาะรู / เครื่องต๊าปเกลียว

เครื่องสว่านเจาะรูแบบใช้แรงอัดลม Selfeeder Pneumatic
เครื่องสว่านเจาะรู รุ่นโกลด์บอล Selfeeder Global
เครื่องเจาะสว่านรุ่นใช้ไฟฟ้า Selfeeder Electric
แบบออโตเมติควาริแม็กซ์ Selfeeder Varimec
เครื่องต๊าปเกลียวแบบซิงโคร Synchro Tapper
แบบฟืดด้วยเซอร์โวมอเตอร์ Synchro Tapper
Drilling Unit

เครื่องสว่านเจาะรู

เครื่องสว่านเจาะรูแบบใช้แรงอัดลม Selfeeder Pneumatic

เป็นเครื่องเจาะรูด้วยแรงอัดลม ทำงานโดยใช้แรงดันลมควบคุมการฟืด (Feed) และความเร็วรอบ (Spindle Speed) จึงสามารถที่จะใช้ได้อย่างไม่มีปัญหาแม้ในสภาวะที่ไม่อาจใช้ไฟฟ้าได้
photo:โช๊ครับแรง (Shock Absorber)
โช๊ครับแรง
(Shock Absorber)
photo:เครื่องสว่านเจาะรูแบบใช้แรงอัดลม (Selfeeder Pneumatic)
แบบ SFB แบบ SFC
[ กลับไปยังด้านบน ]

เครื่องสว่านเจาะรู รุ่นโกลด์บอล Selfeeder Global

เป็นเครื่องสว่านเจาะรูที่แข็งแกร่งทนทาน มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งได้พัฒนาให้สามารถตอบสนองความต้องการในด้านต่าง ๆ เช่น ความเร็วของการเจาะ ความละเอียดประณีต และความประหยัด เป็นต้น
photo:Throttle Body
Throttle Body
photo:เครื่องสว่านเจาะรู รุ่นโกลด์บอล (Selfeeder Global)
แบบ GSC แบบ GSB แบบ GSA
[ กลับไปยังด้านบน ]

เครื่องสว่านเจาะรู รุ่นโกลด์บอล Selfeeder Electric

เป็นเครื่องสว่านเจาะรูที่ใช้แรงอัดลม ควบคุมการฟืด (Feed) และความเร็วรอบ (Spindle Speed) ด้วยมอเตอร์แบบเหนี่ยวนำ (Induction Motor) ที่มีประสิทธิภาพสูง มีเครื่องหลายแบบตามขนาดรูที่ใช้และความเหมาะสม
photo:เครื่องจักรอุปกรณ์สำหรับผลิตชิ้นส่วนอีเล็คโทรนิคส์
เครื่องจักรอุปกรณ์สำหรับผลิตชิ้นส่วนอีเล็คโทรนิคส์
photo:เครื่องสว่านเจาะรู รุ่นโกลด์บอล (Selfeeder Electric)
แบบ ES3P แบบ ES6
[ กลับไปยังด้านบน ]

แบบออโตเมติควาริแม็กซ์ Selfeeder Varimec

เป็นเครื่องสว่านเจาะรูที่สามารถปรับความเร็วรอบ (Spindle Speed) และการฟืด (Feed) ด้วยระบบอีเล็คทรอนิค พร้อมกันนี้ ยังมีออปชั่น ฐานสไลด์ (XY Slide Unit) ให้เลือก ซึ่งสามารถประกอบเข้ากับเครื่องสว่านเจาะรูเสียค่าใช้จ่ายน้อยและยังสะดวกต่อการดัดแ ปลงได้ด้วย
photo:เอ บี เอส บอดี้ (ABS Body)
เอ บี เอส บอดี้
(ABS Body)
photo:แบบออโตเมติควาริแม็กซ์ (Selfeeder Varimec)
ฐานเลื่อน XY (XY Slide Unit)
(แยกจำหน่ายต่างหาก)
แบบ SSV5
[ กลับไปยังด้านบน ]
Tapping Unit

เครื่องต๊าปเกลียว

เครื่องต๊าปเกลียวแบบซิงโคร Synchro Tapper

เป็นเครื่องต๊าปเกลียวที่สามารถปรับเปลี่ยนความเร็วและอัตราเร่งในการต๊าปได้อัตโนมั ติ ซึ้งทำให้งานต๊าป เกลียวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและในเวลาอันรวดเร็ว
photo:เครื่องผลิตชิ้นส่วนรถยนต์
เครื่องผลิตชิ้นส่วนรถยนต์
photo:เครื่องต๊าปเกลียวแบบซิงโคร (Synchro Tapper)
แบบ STB-H/L แบบ STC-P
[ กลับไปยังด้านบน ]

แบบฟืดด้วยเซอร์โวมอเตอร์ Synchro Tapper

เป็นเครื่องต๊าปเกลียวที่มีความละเอียดสูง ทำงานด้วยระบบมอเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง ให้การควบคุมทิศทางการฟืด (Feed) และความเร็วรอบ (Spindle Speed) สามารถต๊าปเกลียวที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดเล็ก หรือในตำแหน่งรูที่มองเห็นได้ยาก
photo:ชิ้นส่วนของ DVD
ชิ้นส่วนของ DVD
photo:แบบฟืดด้วยเซอร์โวมอเตอร์ (Synchro Tapper)
แบบ ST3 แบบ ST2
[ กลับไปยังด้านบน ]