title:เทคโนโลยีหลัก

จากการพัฒนาเทคโนโลยีแรงลมอัดทีี่ใช้ใน "เครื่องทำความสะอาดท่อ" มาสู่การใช้แรงอัดฉีด ของน้ำ ทำใหEซูกิโน แมชีน ก้าวกระโดดไปอีกเท่าตัวได้อย่างงดงาม เทคโนโลยีต่าง E เหล่านี้ที่เริ่มต้นจากเทคโนโลยีแรงอัดสูงเหนือระดับ ได้ถูกนำมาใช้ประโยชนEนวงการอุตสาหกรรมการผลิตด้านต่าง E อย่างมากมายด้วยพลังแห่งการสร้างสรรคEละความคิดริเร่ิมที่โดดเด่นไม่มีใครเทียมนี้เ อง จึงเป็นความหวังที่น่าท้าทายอย่างต่อเนื่องให้กับ ซูกิโนแมชีน มากยิ่งขึ้น
เทคโนโลยีแรงอัดพลังสูงเหนือระดับ
แมคคาทรอนิคสEเทคโนโลยี
เทคโนโลยีระบบการตัดและฝนแบบออโตเมติค
เทคโนโลยีการวัดคำนวน
เทคโนโลยีหุ่นยนตE/a>
เทคโนโลยีการดัดรูปทรงด้วยแรงอัด

เทคโนโลยีแรงอัดพลังสูงเหนือระดับ

เทคโนโลยีแรงอัดกำลังสูงเหนือระดับของซูกิโน แมชีน เป็นเทคโนโลยีตัวแทนด้านเทคโนโลยีของแรงอัดฉีดด้วยน้ำ เป็นประโยชนE่อวงการอุตสาหกรรมการผลิตในด้านต่าง Eอย่างมากมาย ด้วยเป็นเทคโนโลยีที่จำเป็นของเทคโนโลยีอื่น Eเช่น เทคโนโลยีการชะล้าง เทคโนโลยีการขจัดเศษผงฝังผิววัสดุ เทคโนโลยีการตัด เทคโนโลยีการฉีกลอกผิวและการฉีดทำลายใหEแตกกระจายสลายตัว เป็นต้น เทคโนโลยีการแรงอัดของซูกิโน ได้ถูกนำมาใช้หรือนำมาปรับให้กับเทคโนโลยีอิเล็คตรอนใน วงการวิจัยบุกเบิกสรรคEร้างผลิตภัณฑEหมEEระยะหลังนีE จึงเป็นเทคโนโลยีที่มีความสำคัญเพิ่ม ยิ่งขึ้นเรื่อย E ด้วยบทบาทที่ให้การพัฒนาก้าวหน้าแก่สังคมอุตสาหกรรมการผลิต
[ กลับไปยังด้านบน ]

แมคคาทรอนิคสEเทคโนโลยี

เมคคาทรอนิคสEเทคโนโลยี เป็นเทคโนโลยีที่ผนวกเอาระบบอิเลคทรอนิคเข้ากับเครื่องจักรกล จึงเป็นการทำให้ขีดความสามารถและคุณภาพสูงขึ้น เป็นเทคโนโลยีที่ถูกนำมาใช้ในสิ่งต่าง ๆรอบตัวอย่างมากมาย เช่น เครื่องซักผ้าระบบออโตเมติคครบวงจร กล้องถ่ายรูประบบออโตโฟกัส เป็นต้น ซูกิโนแมชีน ได้ใช้เทคนิคนี้ในสินค้ารูปแบบต่าง Eมากมาย เช่น เครื่องชะล้างต่าง E ในระบบ แรงฉีดน้ำ หรือเครื่องมือที่มีระบบการป้อนอุปกรณEรือวัสดุโดยอัตโนมัติ เครื่องมือระบบการ ตั้งศูนยEลางโดยอัตโนมัติ เป็นต้น วงการเทคโนโลยีด้านเมคคาทรอนิคที่พัฒนาขยายไปสูE เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูล ได้กลายเป็นเทคโนโลยีที่ถูกจับตามองด้วยความสำคัญที่เพิ่มมากยิ่ง E ขึ้นในอนาคตต่อจากนี้ไป
[ กลับไปยังด้านบน ]

เทคโนโลยีระบบการตัดและฝนแบบออโตเมติค

งานต่าง Eที่เกี่ยวกับการตัดฝน เช่น การเจาะรู การขันน็อต การแต่งหรือเปิดช่อง การตัดฝน การขัดสี การเจียร เป็นต้น ล้วนต้องอาศัยการปรับใช้ทฤษฎีการตัดฝนเป็นหลักท้ังสิ้น เทคโน โลยีนี้เป็นเทคโนโลยี ที่ให้กำเนิดระบบออโตเมติคที่เหมาะสมมากกับรูปแบบการผลิตอะไหล่และเครื่องมือที่อาศั ยการทำงานของเมคคาทรอนิคสEเทคโนโลยี จึงเป็นเทคโนโลยีที่จำเป็น และขาดไม่ได้ของวงการต่าง Eที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการตัดฝน ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งในด้านความรวดเร็ว ความถูกต้องแม่นยำ และความประหยัด
[ กลับไปยังด้านบน ]

เทคโนโลยีการวัดคำนวน

เทคโนโลยีการวัดคำนวนความยาวหรือความโค้งของวัสดุที่มีลักษณะเรียวยาว ขนาด 10n หรือใช้ในการวัดเส้นผ่าศูนยEลางทั้งด้านนอกและด้านใน ที่วัดระดับขนาดไมครอน, ซับไมครอนเป็นต้น ซูกิโนแมชิน ได้ใช้เทคโนโลยีนี้ในเครื่องมือการวัดตวงระบบออโตเมติคทุกชนิดรวมทั้งเครื่องวัดคำนว นลูกปืนในอะไหล่รถยนตE เครื่องจับตรวจเชื้อเพลิงในวงการพลังงาน ปรมาณูเป็นต้น
[ กลับไปยังด้านบน ]

เทคโนโลยีหุ่นยนตE></a></h2>

</div><div class=
ในกรณีของการตรวจสอบในระดับลึกด้วยระบบคลื่นเสียง การตรวจจสอบทัศนียภาพด้านนอก หรือการใช้กล้องจับภาพเพื่อการเฝ้าดูภายในของอาคารสิ่งปลูกสร้างพลังงานปรมาณู หรือใน ส่วนที่เป็นที่คับแคบและแน่นทึบไปด้วยท่อที่ระวางไวEเป็นต้นนั้น จะต้องใช้เทคโนโลีหุ่นยนตEนการเข้าถึงทีE ซึ่งจะต้องควบคุมการทำงานได้จากระยะห่างไกล งานด้านการดูแลรักษาที่ต้องการความปลอดภัยของการเคลื่อนไหวในส่วนบริเวณพื้นที่กรณีพ ิเศษที่มนุษยEราไม่อาจเข้าใกล้ได้นั้น เทคโนโลยีของซูกิโนแมชีน จะเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับสภาวะดังกล่าว

[ กลับไปยังด้านบน ]

เทคโนโลยีการดัดรูปทรงด้วยแรงอัด

งานการดัดรูปทรงโลหะด้วยแรงอัด มีทั้งการอัดหรือยืด การกดอัดเพื่อรีดออก การดึงถอน การหล่อหลอม การรีดแผ่นโลหะ และการแปรรูปเป็นต้น ซูกีโนแมชีนได้พัฒนาเทคโนโลยีการใช้ระบบลูกกลิ้ง(Rolling) โดยเอกเทศด้วยเครื่องมืออุปกรณEี่ติดตั้งลูกกลิ้งหลายตัวที่จะให้การทำงานด้วยการบด อัดลงพื้นผิววัสดุได้ทั้งด้านในและด้านนอกของท่อกลวง ให้การขยายขนาดของท่อ หรือการขัดมันพื้นผิวให้เงาเหมือนกระจก เป็นต้น เทคนิคนี้ได้ถูกนำไปใช้ในวงการอุตสาหกรรมต่าง Eอย่างมากมาย เป็นต้นว่า การขยายขนาดท่อในเครื่องปรับความร้อน เครื่องบอยเล่อรE เครื่องคอนเด็นเซอรE เป็นต้น การขยายขนาดท่อด้วยการใช้ตัวอุปกรณEารขยายท่อประกบติดเข้าที่ผนังท่อที่จะขยาย หรือการบดอัดผิวที่หยาบขรุขระของ โลหะต่างE
[ กลับไปยังด้านบน ]