title:ประวัติของบริษัทฯโดยสังเขป

ชื่อ : Sugino Machine Limited photo:building of SUGINO headquarter
สำนักงานใหญE/td> : 2410 ฮงโง, อูโอซุ
จังหวัดโตยามา 937-8511 ประเทศญี่ปุ่น
โทรศัพทE/td> : 81-765-24-5111
โทรสาร : 81-765-24-5051
ก่อตั้งเมื่อ : 1 มีนาคม พ.ศ.2479
เงินทุนจดทะเบียน : 2,324,675,000 เยน
จำนวนพนักงาน : 1,500
ธุรกิจของบริษัทฯ : พัฒนา ออกแบบ ผลิต และจำหน่าย รวมทั้งการส่งออกเครื่องจักรอุตสาหกรรม เครื่องมืออุปกรณE และสินค้าที่เกี่ยวข้อง
Map:JAPAN
จังหวัดโตยามา
จังหวัดมหานครโตเกียว
โรงงาน
สำนักงาน