"คิดริเริ่มด้วยตนเอง สร้างสรรคEละผลิตโดยตนเอง จัดจำหน่ายและให้บริการด้วยตนเอง" บริษัท ซูกิโนEแมชีน
เครื่องเจาะรู / เครื่องตEปเกลียว ซี เอ็นซี แมชชีนนิ่ง เซ็นเตอรE title= เครื่องล้างระบบแรงดันสูง
SUGINOMACHINE LIMITED
เครื่องขัดผิวมันแบบลูกกลิ้ง เครื่องตัดด้วยน้ำแรงดันสูง เครื่องซ่อมบำรุงท่อถ่ายเทความร้อน
นิคมอุตสาหกรรรมไฮเทค 169 หมูE1 ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จ.อยุธยา 13160
โทรศัพทE (035) 729 351-54
โทรสาร (035) 729 355
contact@sugino.th.com